top of page

AXELARTROS (ARTROS I AXELN)

Vad är axelartros (artros i axeln)?

 

Axelartos (artros i axeln) Den vanligaste sjukdomen i våra leder är artros. I vardagsspråk kallas detta även för en förslitning. Sjukdomen är kronisk. I alla leder i vår kropp finns brosk, som bland annat fungerar som glidyta i leden och underlättar rörelse. Vid artros bryts brosket stegvis ned. Vissa leder drabbas oftare än andra och de vanligaste områdena att drabbas är höft, knä och fingrar. Man vet inte med säkerhet varför man får den här sjukdomen. Arv spelar roll, så har mor eller far artros så löper man en ökad risk att drabbas. Ensidig belastning i exempelvis arbete eller hårt belastande träning är också en riskfaktor. Tidigare fraktur eller annan ledskada såsom att axeln gått ur led kan öka risken för att utveckla förslitning. I takt med stigande ålder blir det vanligare att drabbas av artros.

Man-med-axelledsartros-smarta.jpg
3D-bild-pa-axel-med-axelartros.jpg

Symptom vid axelledsartros

 

-Vanliga symptom vid axelartros är morgon- och igångsättningsstelhet samt smärta som ofta minskar då man kommit igång med rörelse.

-Generellt stelt att röra på armen och ofta belastningssmärta framför allt i ytterlägena. Det är vanligt med vilovärk.

-I vissa fall uppstår krepitationer i leden, det ”knirrar” då man rör den.

Har man artros så kan besvären komma och gå. En period där man är relativt besvärsfri, kan följas av period med ökade besvär, man får då ett så kallat skov. Hur de här skoven kommer och hur länge de håller i, går inte att förutse. Ibland kommer de utan klar anledning, ibland startas de av att man belastat den drabbade leden för hårt.

Berättelsen om de upplevda besvären i kombination med undersökning, leder ofta fram till en relativt säker diagnos. En vanlig slätröntgen visar ofta i dessa fall sänkt ledbrosk och benpålagringar i anslutning till ledbrosket. Även närliggande ligament och muskulatur kan påverkas. Det är dock inte nödvändigt med en röntgen för att ställa diagnosen.

För de flesta håller sig besvären på en hanterbar nivå om man tar hand om sin axel, gärna med en fysioterapeut och läkare som bollplank. För en mindre del blir besvären för graverande och för dessa finns möjligheten att operera in en protes i axelleden. Detta är något man diskuterar med en ortoped.

Behandling vid artros i axelleden

 

Träning är den enskilt viktigaste delen i behandlingen. Detta för att optimera rörligheten och belastningstoleransen i leden. Det gäller att individanpassa träningen så att den inte provocerar leden. Vi vill alltså utmana leden men inte provocera. Viss smärta under pågående träning är ok, så länge det inte leder till ökad smärta efter avslutad träning. Träningen kan utföras på en träningsanläggning eller i hemmiljö.

Manuell behandling hjälpa till att få upp rörligheten och minska smärtan. Ofta provar vi oss fram med detta initialt, i kombination med att träningen sätts igång.

Har patienten mycket smärta kan läkaren prova att behandla med antiinflammatoriska preparat, som kan lugna ned leden med minskad smärta och förbättrad rörlighet som följd. Vilket i sin tur då underlättar igångsättandet av träningsrehabiliteringen.

rehabtraning-vid-axelartros.jpg

Prognos vid axelartros

För de flesta håller sig besvären på en hanterbar nivå om man tar hand om sin axel, gärna med en fysioterapeut och läkare som bollplank. För en mindre del, 15-20 procent av alla som drabbas av artros, blir besvären för graverande och livskvalitetssänkande, trots träning och behandling. För dessa finns möjligheten att operera in en protes i axelleden. Detta är något man diskuterar med en ortoped. Resultaten efter operation visar på god smärtlindring och ökad rörlighet i axeln.

Fysioterapi hos Alta Vita Fysioterapi

bottom of page